Különös közzétételi lista

Az iskolai tanév helyi rendje >>>

Tanév megnevezése: 2023/2024.

Vezetés

Kovács Ilona          intézményvezető        magyar, történelem

közoktatásvezető, szaktanácsadó, mesterpedagógus

Némethné Márk Julianna      intézményvezető-helyettes

testnevelés, mozgásterápia munkaközösség-vezető

 

 

Tanítók, tanárok

Czuppon Zsolt                                   5.a osztályfőnök, informatika, technika

Cseriné Pataki Ildikó                         7.a osztályfőnök, magyar, történelem, dráma, munkaközösség-vezető

Gyarmati Zsoltné                               3.a napközi

Horváthné Halász Eszter                  ének, történelem, etika

Juhászné Terdik Krisztina                 6.a osztályfőnök, matematika, fizika, természetismeret,

munkaközösség-vezető

Kiss Anikó                                            rajz

Kolkopf Sára                                      1-2.a tanító

Kovács Mónika                                  4.a napközi

Miklósvölgyiné Szabó Andrea         3.a osztályfőnök, tanító

Murguly Józsefné                               8.a osztályfőnök, matematika, testnevelés

Pelkáné Hoffer Olga                          1-2.a osztályfőnök, tanító, munkaközösség-vezető

Salimov Nijat                                      angol nyelv

Tárnokné Major Krisztina                 könyvtáros, tanító

Tóth Andrea                                        napközi (5-6. osztály)

Vinczéné Balogh Anikó                      4.a osztályfőnök, tanító

 

 

Oktató-nevelő munkát segítők

 

Boncsérné Kéri Katalin                      iskolapszichológus

Kasza Viktória                                     pedagógiai asszisztens

Koppány Eszter                                   fejlesztő pedagógus

Pál Hilda                                               iskolatitkár

Folberth Tamás                                   rendszergazda

 

 

Iskolában feladatot ellátó utazó gyógypedagógus

Kacsala Gabriella                             gyógypedagógus

Sántha Éva                                       gyógypedagógus

Varga Júlia                                        gyógypedagógus

 

Az intézmény pedagógusai a munkatervben meghatározott napokon tartják fogadóóráikat.

Ettől eltérő megbeszélésre csak a pedagógussal történt előzetes egyeztetés után kerülhet sor.

 

Az intézmény pedagógusainak elérhetősége:

Tanári: 312-78-11/ 19 mellék, vagy a tanárit kell kérni

pedagógusok email címe: https://www.vorosmarty-iskola.hu/elerhetosegek/ linken elérhető

(A pedagógusok munkaidejükben csak korlátozott időtartamban tartózkodnak a tanáriban.)

Email: vmai@vmai.hu    vmai.igazgato@vmai.hu

A pedagógusok saját döntésük alapján egyéb magánelérhetőségüket is megadhatják.

 

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások1   Végzettség, szakképzettség
Tanítók 5 fő 1 fő főiskola, tanító, magyar nyelv és

irodalom, német nemzetiségi nyelv

1 fő főiskola, tanító, technika spec.k.

1 fő főiskola, tanító, testnev. spec.k.

1 fő főiskola, tanító, magyar spec.k.,

egyetem magyar szak, szakvizsgázott

drámapedagógus

1 fő főiskola, tanító, rajz, ped. spec.k.

Magyar nyelv és irodalom 2 fő 2 fő főiskola magyar-történelem szak
Matematika 2 fő 1 fő főiskola matematika – fizika szak

1 fő főiskola matematika-testnevelés szak

Történelem 3 fő 1 fő főiskola magyar – történelem szak, egyetem történelem szak, közoktatásvezető – szakvizsga, szaktanácsadó – mesterpedagógus

1 fő főiskola magyar – történelem szak

1 fő főiskola ének – történelem szak

Angol nyelv 3 fő 1 fő egyetem angol szak

1 fő főiskola angol-orosz szak

1 fő egyetem angol nyelv és irodalom szak

Fizika 1 fő 1 fő főiskola matematika – fizika szak
Kémia 1 fő 1 fő egyetem kémia-biológia szak
Biológia

Földrajz

1 fő

1 fő

1 fő egyetem biológia szak

1 fő egyetem geográfus, középiskolai tanár

Természetismeret 1 fő 1 fő főiskola matematika – fizika szak
Technika 1 fő 1 fő főiskola technika
Informatika 1 fő 1 fő főiskola
Rajz 1 fő 1 fő főiskola rajz és vizuális kom. szak
Ének 1 fő 1 fő főiskola ének – történelem szak
Testnevelés 3 fő 1 fő egyetem testnevelés, gyógytestnevelés, Alapozó terápia

1 fő egyetem testnevelés, gyógytestnevelés

1 fő főiskola matematika-testnevelés szak

Erkölcstan 2 fő 1 fő főiskola tanító, erkölcstan tkp.

1 fő főiskola, ének – történelem szak erkölcstan tkp.

Napközi foglalkozás 3 – 4. évf. 1 fő 1 fő főiskola pedagógia szakos nevelő, középfokú könyvtáros
Nevelő – Oktató munkát segítők 3 fő Végzettség, szakképzettség
Könyvtáros 1 fő 1 fő főiskola tanító, közművelődés spec. koll., OKJ könyvtáros assz.
Iskolapszichológus 1 fő 1 fő egyetem pszichológus
Pedagógiai asszisztens

 

Gazdasági – Ügyviteli dolgozók 3 fő Végzettség, szakképzettség
Iskolatitkár 1 fő 1 fő középiskola, külker. szakirányú kp fokú, felsőfokú iskolatitkár – titkárságvezető
Rendszergazda 1 fő 1 fő felsőfokú oktatásinformatikus
Ügyviteli dolgozó 1 fő 1 fő középiskola

 

1A feltüntetett pedagógusok száma több mint az alkalmazottak száma, mert minden pedagógus a tanított tárgyak szerint van feltüntetve.

 

Tanulócsoportok:

Tanulócsoport megnevezése Képzési típus Tanuló

létszám

Számított létszám
1. 1. a. Integrált osztály – MAPPA – program 21 23
2. 2. a Integrált osztály – MAPPA – program 19 21
3. 3. a Integrált osztály – MAPPA – program 22 23
4. 4. a Integrált osztály – MAPPA – program 24 25
5. 5.a Integrált osztály – MAPPA – program 20 24
6. 6. a Integrált osztály – MAPPA – program 20 20
7. 7. a Integrált osztály – MAPPA – program 17 20
9. 8. a Integrált osztály – MAPPA – program 15 16
Tanulólétszám 158 fő 172 fő

Különleges bánásmódot igénylő tanulók:

Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 14 fő

BTMN tanulók száma: 26 fő

Iskolánkban idegen nyelvként angol nyelvet tanítunk.

 

 

Lemorzsolódás:

 

Megnevezés Évfolyam 2019/2020. tanév

Megjegyzés
Évismétlők 1. 5 3 fő szülő kérésére évet ismétel

1 fő szülői kérelemre szakértő bizottság javaslata alapján

1 fő tanév vége előtt 2 héttel érkezett külföldről

2. 1 1 fő mulasztás miatt
3. 1 1 fő mulasztás miatt
4. 3 3 fő mulasztás miatt
5. 3 3 fő mulasztás miatt
6. 2 1 fő hiányzás miatt

1 fő nyelvi nehézsége miatt nem értékelhető

7. 1 1 fő nyelvi nehézsége miatt értékelhetetlen
Ebből hiányzásai miatt nem osztályozható 2. 1 1 nem lép tovább
3. 1 1 nem lép tovább
4. 3 3 nem lép tovább
5. 3 3 nem lép tovább
6. 1 1 nem lép tovább
7. 1 1 nem lép tovább
Tanuló jogviszonya megszűnt tanévvégén 5.

6.

1

1

A tanulók betöltötték 16. életévüket, így tanulmányuk ebben az iskolatípusban megszűnt.

 

Továbbtanulás:

 

Megnevezés

Évfolyam

2019/2020. tanév 2020/2021. tanév
Nyolcosztályos gimnázium 0 0
Hatosztályos gimnázium 0 0
Gimnázium 3 1  (1+4 éves)
Szakgimnázium 5 6  (4+1 éves)
Szakképző iskola 3 6

 

Továbbtanulók után-követése:

A középiskoláktól nem illetve elenyésző számban kapunk visszajelzést tanulóinkról, így a rendelkezésünkre álló adatok mennyisége nem elegendő.

 

Országos-mérés értékelés eredményei

 

Megtekinthető az alábbi linkeken:

 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=034904

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=034904&th=1

 

 

Tanórán kívüli programok (ingyenesen igénybe vehető közoktatási szolgáltatások)

Foglalkozások megnevezése  
Szakkörök felsorolása Zöldsziget, rajz, technika
Felvételi előkészítő matematika, magyar
Nyelvi verseny előkészítő Jane Haining Angol Nyelvi Emlékversenyre előkészítő
Korrepetálás minden elméleti tantárgyból
Kompetencia fejlesztő foglalkozás 1-7. évfolyamok számára
Magyar nyelvi fejlesztés alsó és felső tagozaton külön csoportban kizárólag az idegen ajkú tanulók számára
Napközi 1 csoport 4-5. osztály
Tanulószoba 1 csoport 6-8. osztály
Sportkörök tömegsport

 

Iskolánkban minden gyerekeknek szervezett szakkör, korrepetálás, tehetséggondozó és sport program ingyenes.

 

Hétvégi házi feladat és írásbeli dolgozatok szabályai

A házi feladatok mennyisége és tartalma évfolyamonként változik.

Szempontok:

Egyénileg a tanuló képes legyen megoldani

Az időráfordítás ne haladja meg pl. első évfolyamon a 30 percet, 7-8. évfolyamon a 90 percet.

Az írásbeli feladatok mennyisége ellenőrizhető legyen a tanítási óra elején.

A szünetek idejére több házi feladat nem adható.

Egyéni feladatok (kielőadás, beszámoló, házi dolgozat) elvégzésére minimum egy hét rendelkezésre álló időt kell biztosítani.

 

Írásbeli számonkérés

Szempontok

Írásbeli beszámoltatás funkciói, annak típusai szerint (röpdolgozat, záró dolgozat, témazáró dolgozat, mérőteszt, esszé stb.)

Az egyes írásbeli beszámoltatás típusszerinti gyakorisága (Pl.: tanítási óránként, félév és évvégén, tematikus egységek lezárásaként stb.)

Az egyes beszámoltatási típusok rendje (Pl.: röpdolgozat, max. 15 perc, témazáró dolgozat max. 2×45 perc stb.)

Az egyes beszámoltatási formák értékelésben betöltött szerepe (Pl.: röpdolgozat felelet értékű).

Az írásbeli beszámoltatás korlátozása (Pl.: témazáró dolgozat előre bejelentve naponta kettő).

A további szabályozást tartalmazza az iskola elfogadott Pedagógiai programja.

Az iskolai tanév helyi rendje: tanév 2021. szeptember 1-jétől 2022. augusztus 31-ig tart.

 

Tanév rendje Időpont
Tanévnyitó ünnepély 2021. szeptember 1.
Szorgalmi idő 2021. szeptember 1 – 2022. június 15.
I. félév 2022. január 21.
Tanulók értesítése az I. félév eredményéről 2022. január 27.
Őszi szünet 2021. október 25 – november 1.
Téli szünet 2021. december 22 – 2021. december 31.
Tavaszi szünet 2022. április 14 – április 19.
Tanévzáró ünnepély 2022. június 17.

 

Szülői értekezletek, fogadóórák 17.00 órától:

Szülői értekezlet 2021. szeptember 2.
SzMK- értekezlet 2021. szeptember 8.
Fogadóóra 2021. november 9.
Szülői értekezlet 2022. február 1.
Fogadóóra 2022. március 8.
Szülői értekezlet 2022. május 24.

A szülői értekezletek időpontja a fentiektől eltérhet szülői, osztályfőnöki kérésre.

Minden pedagógus egyidejű részvételével 2021. november 9-én és 2022. március 8-án tartunk fogadóórát.

Ettől eltérően a honlapon feltüntetett időpontban minden pedagógus ciklusonként egy alkalommal tart egyéni fogadó órát.

Tanítás nélküli munkanapok:

Időpont Felhasználás
2021. november 16. Pályaorientációs célú nap
2022. január 28. Félévi értekezlet
2022. január 3. Mentálhigiénés program
2022. április 20. DÖK-nap
2022. május 2. Nevelőtestületi kirándulás
2022. június 10. Nevelőtestületi értekezlet

 

Nevelőtestületi értekezletek:

Nevelőtestületi értekezletek Időpont
Alakuló tantestületi értekezlet 2021. augusztus 23.
Tanévnyitó tantestületi értekezlet 2021. augusztus 30.
Őszi nevelési értekezlet 2021. novenber 9.
Félévi osztályozó értekezlet 2022. január 24.
Félévi értekezlet 2022. január 28.
Tavaszi nevelési értekezlet 2022. március 8.
Nevelőtestületi értekezlet 2022. június 10.
Tanévzáró nevelői értekezlet 2021. június vége

A nevelőtestület értekezleteit a munkaterv, illetve szükség szerint tartja.

 

Nemzeti ünnepek, iskolai ünnepélyek:

Nemzeti ünnep Iskola ünnepély
Időpontja Helye
1956-os forradalom és szabadságharc 2021. október 22. Budapesti helyszínek
1848-as forradalom és szabadságharc 2022. március 11. imaterem
Iskolai ünnepek
Tanévnyitó ünnepély 2021. szeptember 1. iskola
Vörösmarty megemlékezés 2021. december 1. iskola
Ballagás 2022. június 17. Iskola/imaterem
Tanévzáró ünnepély 2022. június 17. iskola

 

Iskola emléknapok:

Emléknap Megemlékezés
Időpontja Helye/Módja
Európai autómentes nap

Nemzetközi hulladékgyűjtő nap

2021. szeptember 22. iskolarádió
külső helyszínek, iskolaudvar
Őszi sportnap 2021. szeptember 24. külső helyszín
Egészségnap 2021. október 1.
iskola
Világ legnagyobb tanórája 2021. október 4 – 8. iskola
Állatok világnapja 2021. október 4. iskolarádió,

ÖKO-csoport

kiállítás

Aradi vértanúk 2021. október 6. iskolarádió
Vörösmarty-megemlékezés 2021. december 1. iskolarádió
Vörösmarty-nap 2021. december 1. iskola
Adventi forgatag 2021. december 11. iskola, imaterem
Karácsony 2021. december 21. iskolai, osztálykeretben
Magyar kultúra napja 2022. január 21. iskolai rendezvény, imaterem
Téli sportnap 2022. január 31. külső helyszín
Farsang, Valentin nap 2022. február 18, 14. iskola
Víz világnapja 2022. március 22. iskola
Digitális témahét 2022. április 4 – 8. projekt
Költészet napja 2022. április 11. iskolarádió
Fenntarthatósági témahét / Föld napja 2022. április 25 – 29. projekt – témahét
Madarak és fák napja 2022. május 10. iskolarádió, projekt
Trianon emléknap 2022. június 3. iskolarádió, külső helyszín

 

 

Tanév rendjéhez tartozó fontosabb események időpontja:

Megnevezés Időpont
Pályaorientációs mérés 8. évfolyam 2021. szept. 20. – október 11.
NETFIT Tanulók fizikai állapotának felmérése 5-8. évf. 2021. szept. – 2022. május
Országos nyelvi-, és kompetenciamérés 6. évf. 2022. május 18-31.
Országos nyelvi-, és  kompetenciamérés 8. évf. 2022. május 4-17.

KIR közzétételi lista