Különös közzétételi lista

Az iskolai tanév helyi rendje >>>

Tanév megnevezése: 2023/2024.

Vezetés

Kovács Ilona          intézményvezető        magyar, történelem, állampolg. ism. hon- és népism

közoktatásvezető, szaktanácsadó, mesterpedagógus

Némethné Márk Julianna      intézményvezető-helyettes

testnevelés, mozgásterápia munkaközösség-vezető

 

 

Tanítók, tanárok

Czuppon Zsolt                                   5.a osztályfőnök, digitális kultúra, technika és tervezés

Cseriné Pataki Ildikó                         7.a osztályfőnök, magyar, történelem, dráma, munkaközösség-vezető

Gyarmati Zsoltné                               etika, 3.a napközi

Horváthné Halász Eszter                  ének-zene, történelem, etika

Juhászné Terdik Krisztina                 6.a osztályfőnök, matematika, fizika, természetismeret, kémia

munkaközösség-vezető

Kiss Anikó                                           vizuális kultúra

Kolkopf Sára                                      1-2.a tanító

Koppány Eszter                                 fejlesztőpedagógus

Kovács Mónika                                  4.a napközi

Miklósvölgyiné Szabó Andrea         3.a osztályfőnök, tanító

Murguly Józsefné                               8.a osztályfőnök, matematika, testnevelés

Pelkáné Hoffer Olga                          1-2.a osztályfőnök, tanító, munkaközösség-vezető

Salimov Nijat                                      angol nyelv

Tárnokné Major Krisztina                 könyvtáros tanító

Tóth Andrea                                        napközi (5-6. osztály)

Vinczéné Balogh Anikó                      4.a osztályfőnök, tanító

 

 

Oktató-nevelő munkát segítők

 

Boncsérné Kéri Katalin                      iskolapszichológus

Pál Hilda                                               iskolatitkár

Kasza Viktória                                     pedagógiai asszisztens

Folberth Tamás                                   rendszergazda

 

 

Iskolában feladatot ellátó utazó gyógypedagógus

Czirják Dorina                                  gyógypedagógus

Kacsala Gabriella                             gyógypedagógus

Märcz Klára                                      gyógypedagógus

Varga Júlia                                        gyógypedagógus

Az intézmény minden pedagógusa a munkatervben meghatározott jelenléti fogadóóra napján érhető el.

Minden pedagógus ciklusban 1 nap, az általa megjelölt időpontban tart fogadóórát. A pedagógusok által meghatározott időpont a honlapon feltüntetve. Megbeszélésre csak a pedagógussal történt előzetes egyeztetés után kerülhet sor.

Az intézmény pedagógusainak elérhetősége:

Tanári: 312-78-11/ 19 mellék, vagy a tanárit kell kérni

pedagógusok email címe: https://www.vorosmarty-iskola.hu/elerhetosegek/ linken elérhető

(A pedagógusok munkaidejükben csak korlátozott időtartamban tartózkodnak a tanáriban.)

Email: vmai@vmai.hu    vmai.igazgato@vmai.hu

A pedagógusok saját döntésük alapján egyéb magánelérhetőségüket is megadhatják.

 

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások1   Végzettség, szakképzettség
Tanítók 5 fő 1 fő főiskola, tanító, rajz spec.k.

1 fő egyetem, tanító, magyar spec.k.

1 fő főiskola, tanító, technika spec.k.

1 fő főiskola tanító ember és társ.  spec.k.

1 fő főiskola, tanító, közműv. spec.k.

Magyar nyelv és irodalom 2 fő 2 fő főiskola magyar-történelem szak
Matematika 2 fő 1 fő főiskola matematika – fizika szak

1 fő főiskola matematika-testnevelés szak

Történelem 3 fő 1 fő főiskola magyar – történelem szak, egyetem történelem szak, közoktatásvezető – szakvizsga, szaktanácsadó – mesterpedagógus

1 fő főiskola magyar – történelem szak

1 fő főiskola ének – történelem szak

Angol nyelv 1 fő 1 fő egyetem angol szak
Fizika 1 fő 1 fő főiskola matematika – fizika szak
Természetismeret 1 fő 1 fő főiskola matematika – fizika szak
Technika és tervezés 1 fő 1 fő főiskola technika
Vizuális kultúra 1 fő 1 fő főiskola rajz és vizuális kom. szak
Ének-zene 1 fő 1 fő főiskola ének – történelem szak
Testnevelés 2 fő 1 fő egyetem testnevelés, gyógytestnevelés, Alapozó terápia

1 fő főiskola matematika-testnevelés szak

Etika 2 fő 1 fő főiskola tanító, erkölcstan tkp.

1 fő főiskola, ének – történelem szak erkölcstan tkp.

Napközi foglalkozás 5 – 6. évf. 1 fő 1 fő főiskola pedagógia szakos nevelő, középfokú könyvtáros
Fejlesztőpedagógus 1 fő 1 fő főiskola gyógypedagógus, drámapedagógus
Nevelő – Oktató munkát segítők Végzettség, szakképzettség
Könyvtáros 1 fő 1 fő főiskola tanító, közművelődés spec. koll., OKJ könyvtáros assz.
Iskolapszichológus 1 fő 1 fő egyetem pszichológus
Pedagógiai asszisztens 1 fő 1 fő középiskola
Iskolatitkár 1 fő 1 fő középiskola
Rendszergazda 1 fő 1 fő felsőfokú oktatásinformatikus

 

Gazdasági – Ügyviteli dolgozók Végzettség, szakképzettség
Ügyviteli dolgozó 1 fő 1 fő középiskola

 

1A feltüntetett pedagógusok száma több mint az alkalmazottak száma, mert minden pedagógus a tanított tárgyak szerint van feltüntetve.

 

Tanulócsoportok:

Tanulócsoport megnevezése Képzési típus Tanuló

létszám

Számított létszám
1. 1-2. a. Integrált osztály – MAPPA – program 29 31
2. 3. a Integrált osztály – MAPPA – program 21 24
3. 4. a Integrált osztály – MAPPA – program 23 26
4. 5. a Integrált osztály – MAPPA – program 23 25
5. 6.a Integrált osztály – MAPPA – program 21 23
6. 7. a Integrált osztály – MAPPA – program 22 25
7. 8. a Integrált osztály – MAPPA – program 15 16
Tanulólétszám 156 fő 172 fő

Különleges bánásmódot igénylő tanulók:

Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 16 fő

BTMN tanulók száma: 36 fő

Iskolánkban idegen nyelvként angol nyelvet tanítunk.

 

 

Lemorzsolódás:

 

Megnevezés Évfolyam 2022/2023. tanév

Megjegyzés
Évismétlők 1. 3 2 fő hiányzás miatt

1 fő eredménytelenség miatt

2. 1 1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg
3. 1 1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg
4. 1 1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg
5. 5 2 fő hiányzás miatt

1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

2 fő sikertelen javítóvizsga

7. 4 1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

2 fő hiányzás miatt

1 fő tantárgyi bukás miatt

Ebből hiányzásai miatt nem osztályozható 1. 2 2 nem lép tovább
5. 2 2 nem lép tovább
7. 3 3 nem lép tovább
Tanuló jogviszonya megszűnt tanévvégén 7. 1 A tanulók betöltötte a 16. életévét, így tanulmánya ebben az iskolatípusban megszűnt.

 

Továbbtanulás:

 

Megnevezés

Évfolyam

2021/2022. tanév 2022/2023. tanév
Nyolcosztályos gimnázium 0 0
Hatosztályos gimnázium 0 0
Gimnázium 4 8
Szakgimnázium 11 8
Szakképző iskola 2 3

 

Továbbtanulók után-követése:

A középiskoláktól nem illetve elenyésző számban kapunk visszajelzést tanulóinkról, így a rendelkezésünkre álló adatok mennyisége nem elegendő.

 

Országos-mérés értékelés eredményei

 

Megtekinthető az alábbi linkeken:

https://okm.kir.hu/fit/getJelentes.aspx?tip=i&id=034904

https://okm.kir.hu/fit2/Jelentes/FeladatellatasiHelyJelentes?omkod=034904&fhelySorsz=1

 

Tanórán kívüli programok (ingyenesen igénybe vehető közoktatási szolgáltatások)

Foglalkozások megnevezése  
Szakkörök felsorolása Zöldsziget
Felvételi előkészítő matematika, magyar
Korrepetálás minden elméleti tantárgyból
Magyar nyelvi fejlesztés alsó és felső tagozaton külön csoportban kizárólag az idegen ajkú tanulók számára
Napközi 1 csoport 1-2. osztály

1 csoport 3. osztály

1 csoport 4. osztály

1 csoport 5-6. osztály

Tanulószoba 1 csoport 7-8. osztály

 

Iskolánkban minden gyerekeknek szervezett szakkör, korrepetálás, tehetséggondozó és sport program ingyenes.

 

Hétvégi házi feladat és írásbeli dolgozatok szabályai

A házi feladatok mennyisége és tartalma évfolyamonként változik.

Szempontok:

Egyénileg a tanuló képes legyen megoldani

Az időráfordítás ne haladja meg pl. első évfolyamon a 30 percet, 7-8. évfolyamon a 90 percet.

Az írásbeli feladatok mennyisége ellenőrizhető legyen a tanítási óra elején.

A szünetek idejére több házi feladat nem adható.

Egyéni feladatok (kielőadás, beszámoló, házi dolgozat) elvégzésére minimum egy hét rendelkezésre álló időt kell biztosítani.

 

Írásbeli számonkérés

Szempontok

Írásbeli beszámoltatás funkciói, annak típusai szerint (röpdolgozat, záró dolgozat, témazáró dolgozat, mérőteszt, esszé stb.)

Az egyes írásbeli beszámoltatás típusszerinti gyakorisága (Pl.: tanítási óránként, félév és évvégén, tematikus egységek lezárásaként stb.)

Az egyes beszámoltatási típusok rendje (Pl.: röpdolgozat, max. 15 perc, témazáró dolgozat max. 2×45 perc stb.)

Az egyes beszámoltatási formák értékelésben betöltött szerepe (Pl.: röpdolgozat felelet értékű).

Az írásbeli beszámoltatás korlátozása (Pl.: témazáró dolgozat előre bejelentve naponta kettő).

A további szabályozást tartalmazza az iskola elfogadott Pedagógiai programja.

Az iskolai tanév helyi rendje: tanév 2023. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-ig tart.

 

Tanév rendje Időpont
Tanévnyitó ünnepély 2023. szeptember 1.
Szorgalmi idő 2023. szeptember 1 – 2024. június 21.
I. félév 2024. január 19.
Tanulók értesítése az I. félév eredményéről 2024. január 25.
Őszi szünet 2023. október 30 – november 3.
Téli szünet 2023. december 22 – 2024. január 5.
Tavaszi szünet 2024. március 28 – április 5.
Tanévzáró ünnepély 2024. június 25.

 

Szülői értekezletek, fogadóórák 17.00 órától:

Szülői értekezlet 2023. szeptember 5.
SzMK- értekezlet 2023. szeptember 10.
Fogadóóra 2023. november 14.
Szülői értekezlet 2024. február 6.
Fogadóóra 2024. április 16.
Szülői értekezlet 2024. május 14.

A szülői értekezletek időpontja a fentiektől eltérhet szülői, osztályfőnöki kérésre.

Minden pedagógus egyidejű részvételével 2023. november 14-én és 2024. április 16-án tartunk fogadóórát.

Ettől eltérően a honlapon feltüntetett időpontban minden pedagógus ciklusonként egy alkalommal tart egyéni fogadó órát.

Tanítás nélküli munkanapok:

Időpont Felhasználás
2023. november 22. Pályaorientációs célú nap
2023. december 21. DÖK-nap
2024. január 26. Félévi értekezlet
2024. június 19. Nevelőtestületi értekezlet

 

Nevelőtestületi értekezletek:

Nevelőtestületi értekezletek Időpont
Alakuló tantestületi értekezlet 2023. augusztus 22.
Tanévnyitó tantestületi értekezlet 2023. augusztus 31.
Őszi nevelési értekezlet 2023. október 10.
Félévi osztályozó értekezlet 2024. január 22.
Félévi értekezlet 2024. január 26.
Tavaszi nevelési értekezlet 2024. április 16.
Nevelőtestületi értekezlet 2024. június 19.
Tanévzáró nevelői értekezlet 2024. június vége

A nevelőtestület értekezleteit a munkaterv, illetve szükség szerint tartja.

 

Nemzeti ünnepek, iskolai ünnepélyek:

Nemzeti ünnep Iskola ünnepély
Időpontja Helye
1956-os forradalom és szabadságharc 2023. október 20. Budapesti helyszínek
1848-as forradalom és szabadságharc 2024. március 14. imaterem
Iskolai ünnepek
Tanévnyitó ünnepély 2023. szeptember 1. iskola
Vörösmarty megemlékezés 2023. december 1. iskola
Ballagás 2024. június 21. Iskola/imaterem
Tanévzáró ünnepély 2024. június 25. iskola

 

Iskola emléknapok:

Emléknap Megemlékezés
Időpontja Helye/Módja
Európai autómentes nap

Nemzetközi hulladékgyűjtő nap

2023. szeptember 22. iskolarádió
külső helyszínek, iskolaudvar
Őszi sportnap 2023. szeptember 25. külső helyszín
Világ legnagyobb tanórája 2023. október 2 – 6. iskola
Állatok világnapja 2023. október 4. iskolarádió,

ÖKO-csoport

kiállítás

Aradi vértanúk 2023. október 6. iskolarádió
Vörösmarty-megemlékezés 2023. december 1. iskolarádió
Vörösmarty-nap 2023. december 1. iskola
Adventi forgatag 2023. december 15. iskola, imaterem
Karácsony 2023. december 21. iskolai, osztálykeretben
Magyar kultúra napja 2024. január 22. iskola
Téli sportnap 2024. január 29. külső helyszín
Farsang, Valentin nap 2024. február 16. iskola
Víz világnapja

Családi sportnap

2024. március 22.

2024. március 27.

iskola

iskola

Digitális témahét 2024. április 8 – 12. iskola
Költészet napja 2024. április 11. iskolarádió
Fenntarthatósági témahét / Föld napja 2024. április 22 – 26. projekt – témahét
Madarak és fák napja 2024. május 10. iskolarádió, projekt
Trianon emléknap 2024. június 4. iskolarádió, külső helyszín
Egészségnap 2024. június 20. iskola

 

 

Tanév rendjéhez tartozó fontosabb események időpontja:

Megnevezés Időpont
Pályaorientációs mérés 8. évfolyam 2023. szept. 19 – október 11.
Digitális próbamérés 7. évfolyam (történelem, digitális kultúra)
  1. szeptember 25 –

október 13.

NETFIT Tanulók fizikai állapotának felmérése 5-8. évf. 2024. január 9 – május 10.
Digitális mérés 4-8. évfolyam 2024. március 4 – június 3.

KIR közzétételi lista