Különös közzétételi lista

Az iskolai tanév helyi rendje >>>

Tanév megnevezése: 2021/2022.

Vezetés

Kovács Ilona          intézményvezető        magyar, történelem

közoktatásvezető, szaktanácsadó, mesterpedagógus

Némethné Márk Julianna      intézményvezető-helyettes

testnevelés, mozgásterápia munkaközösség-vezető

 

 

Tanítók, tanárok

Besenyő Gabriella                             kémia

Czuppon Zsolt                                   7.a osztályfőnök, informatika, technika

Cseriné Pataki Ildikó                         5.a osztályfőnök, magyar, történelem, dráma, munkaközösség-vezető

Gabonyi Zsuzsanna                          3.a tanító

György Gabriella                                kémia

Horváthné Halász Eszter                  ének, történelem, etika

Juhászné Terdik Krisztina                 7.a matematika, fizika, természetismeret,

munkaközösség-vezető

Kiss Anikó                                            rajz

Krutyko Jelena                                    angol

Máthéné Fekete Klaudia                  1.a tanító

Miklósvölgyiné Szabó Andrea         1.a osztályfőnök, tanító

Murguly Józsefné                               6.a osztályfőnök, matematika, testnevelés

Pelkáné Hoffer Olga                          3.a tanító, munkaközösség-vezető

Sipos Hajnalka                                    biológia, földrajz

Tárnokné Major Krisztina                 2. a könyvtáros tanító

Tóth Andrea                                        napközi

Tóth Zoltán                                          angol

Vinczéné Balogh Anikó                      1.a osztályfőnök, tanító

 

 

Oktató-nevelő munkát segítők

 

Boncsérné Kéri Katalin                      iskolapszichológus

Perutekné Szabó Aletta                     pedagógiai asszisztens

 

Orbányi Magdolna                              iskolatitkár

Folberth Tamás                                   rendszergazda

 

 

 

 

 

Iskolában feladatot ellátó utazó gyógypedagógus

Ági Bianka                                         gyógypedagógus

Csörgő Anita                                     gyógypedagógus

 

Az intézmény pedagógusai a munkatervben meghatározott napokon tartják fogadóóráikat.

Ettől eltérő megbeszélésre csak a pedagógussal történt előzetes egyeztetés után kerülhet sor.

 

Az intézmény pedagógusainak elérhetősége:

Tanári: 312-78-11/ 19 mellék, vagy a tanárit kell kérni

pedagógusok email címe: https://www.vorosmarty-iskola.hu/elerhetosegek/ linken elérhető

(A pedagógusok munkaidejükben csak korlátozott időtartamban tartózkodnak a tanáriban.)

Email: vmai@vmai.hu    vmai.igazgato@vmai.hu

A pedagógusok saját döntésük alapján egyéb magánelérhetőségüket is megadhatják.

 

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások1   Végzettség, szakképzettség
Tanítók 7 fő 1 fő főiskola, tanító, rajz, ped. spec.k.

1 fő főiskola, tanító, magyar spec.k.

1 fő főiskola, tanító, technika spec.k.

1 fő tanító, főiskola, közl. ref. spec.k.

1 fő tanító, főiskola, rajz spec.k.

1 fő főiskola, tanító, testnev. spec.k.

1 fő főiskola tanító természetismeret

Magyar nyelv és irodalom 2 fő 2 fő főiskola magyar-történelem szak
Matematika 2 fő 1 fő főiskola matematika – fizika szak

1 fő főiskola matematika-testnevelés szak

Történelem 3 fő 1 fő főiskola magyar – történelem szak, egyetem történelem szak, közoktatásvezető – szakvizsga, szaktanácsadó – mesterpedagógus

1 fő főiskola magyar – történelem szak

1 fő főiskola ének – történelem szak

Angol nyelv 1 fő 1 fő egyetem angol szak
Fizika 1 fő 1 fő főiskola matematika – fizika szak
Kémia 1 fő 1 fő okleveles biomérnök
Földrajz 1 fő 1 fő okleveles geográfus
Természetismeret 2 fő 1 fő főiskola matematika – fizika szak

1 fő okleveles geográfus

Technika 1 fő 1 fő főiskola technika
Rajz 1 fő 1 fő főiskola rajz és vizuális kom. szak
Ének 1 fő 1 fő főiskola ének – történelem szak
Testnevelés 2 fő 1 fő egyetem testnevelés, gyógytestnevelés, Alapozó terápia

1 fő főiskola matematika-testnevelés szak

Néptánc 1 fő 1 fő alapfokú néptánc oktató, főiskola művelődésszervező szak, tanító folyamatban
Erkölcstan 2 fő 1 fő főiskola tanító, erkölcstan tkp.

1 fő főiskola, ének – történelem szak erkölcstan tkp.

Napközi foglalkozás 5 – 6. évf. 1 fő 1 fő főiskola pedagógia szakos nevelő, középfokú könyvtáros
Nevelő – Oktató munkát segítők 11 fő Végzettség, szakképzettség
Könyvtáros 1 fő 1 fő főiskola tanító, közművelődés spec. koll., OKJ könyvtáros assz.
Iskolapszichológus 1 fő 1 fő egyetem pszichológus
Pedagógiai asszisztens 1 fő 1 fő középiskola

 

Gazdasági – Ügyviteli dolgozók 3 fő Végzettség, szakképzettség
Iskolatitkár 1 fő 1 fő középiskola, külker. szakirányú kp fokú, felsőfokú iskolatitkár – titkárságvezető
Rendszergazda 1 fő 1 fő felsőfokú oktatásinformatikus
Ügyviteli dolgozó 1 fő 1 fő középiskola

 

1A feltüntetett pedagógusok száma több mint az alkalmazottak száma, mert minden pedagógus a tanított tárgyak szerint van feltüntetve.

 

Tanulócsoportok:

Tanulócsoport megnevezése Képzési típus Tanuló

létszám

Számított létszám
1. 1. a. Integrált osztály – MAPPA – program 18 20
2. 2. a Integrált osztály – MAPPA – program 22 23
3. 3. a Integrált osztály – MAPPA – program 20 21
4. 4. a Integrált osztály – MAPPA – program 23 27
5. 5.a Integrált osztály – MAPPA – program 16 16
6. 6. a Integrált osztály – MAPPA – program 14 17
7. 7. a Integrált osztály – MAPPA – program 16 18
9. 8. a Integrált osztály – MAPPA – program 12 14
Tanulólétszám 141 fő 156 fő

 

Iskolánkban idegen nyelvként angol nyelvet tanítunk.

 

 

Lemorzsolódás:

 

Megnevezés Évfolyam 2019/2020. tanév

Megjegyzés
Évismétlők 1. 4 1 fő hiányzás miatt

2 fő szülő kérésére évet ismétel

1 fő nem tett osztályozó vizsgát, másik iskolában évet ismétel

2.

 

3

 

2 fő hiányzás miatt

1 fő osztályozó vizsgán nem jelent meg

3.

 

2

 

1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

1 fő nyelvi nehézsége miatt értékelhetetlen

4. 3 2 fő hiányzás miatt

1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

5.

 

7

 

3 fő hiányzás miatt

1 fő javítóvizsgán nem jelent meg

2 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

1 fő nyelvi nehézsége miatt értékelhetetlen

6.

 

6

 

2 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

3 fő hiányzás miatt

1 fő nyelvi nehézsége miatt

7.

 

3

 

1 fő osztályozó vizsgán nem jelent meg

1 fő hiányzás miatt

1 fő nyelvi nehézsége miatt értékelhetetlen

Ebből hiányzásai miatt nem osztályozható 1. 1 1 nem lép tovább
2. 2 3 nem lép tovább
4. 2 2 nem lép tovább
5. 3 3 nem lép tovább
6. 3 3 nem lép tovább
7. 1 1 nem lép tovább
Tanuló jogviszonya megszűnt tanévvégén 5.

6.

7.

2

1

3

A tanulók betöltötték 16. életévüket, így tanulmányuk ebben az iskolatípusban megszűnt.

 

 

 

Továbbtanulás:

 

Megnevezés

Évfolyam

2019/2020. tanév 2020/2021. tanév
Nyolcosztályos gimnázium 0 0
Hatosztályos gimnázium 0 0
Gimnázium 3 1
Szakgimnázium 5 6
Szakképző iskola 3 6

 

Továbbtanulók után-követése:

A középiskoláktól nem illetve elenyésző számban kapunk visszajelzést tanulóinkról, így a rendelkezésünkre álló adatok mennyisége nem elegendő.

 

Országos-mérés értékelés eredményei

 

Megtekinthető az alábbi linkeken:

 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=034904

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=034904&th=1

 

 

Tanórán kívüli programok (ingyenesen igénybe vehető közoktatási szolgáltatások)

Foglalkozások megnevezése  
Szakkörök felsorolása Zöldsziget, rajz, technika
Felvételi előkészítő matematika, magyar
Nyelvi verseny előkészítő Jane Haining Angol Nyelvi Emlékversenyre előkészítő
Korrepetálás minden elméleti tantárgyból
Kompetencia fejlesztő foglalkozás 1-7. évfolyamok számára
Magyar nyelvi fejlesztés alsó és felső tagozaton külön csoportban kizárólag az idegen ajkú tanulók számára
Napközi 1 csoport 5-6. osztály
Tanulószoba 1 csoport 7-8. osztály
Sportkörök tömegsport

 

Iskolánkban minden gyerekeknek szervezett szakkör, korrepetálás, tehetséggondozó és sport program ingyenes.

 

Hétvégi házi feladat és írásbeli dolgozatok szabályai

A házi feladatok mennyisége és tartalma évfolyamonként változik.

Szempontok:

Egyénileg a tanuló képes legyen megoldani

Az időráfordítás ne haladja meg pl. első évfolyamon a 30 percet, 7-8. évfolyamon a 90 percet.

Az írásbeli feladatok mennyisége ellenőrizhető legyen a tanítási óra elején.

A szünetek idejére több házi feladat nem adható.

Egyéni feladatok (kielőadás, beszámoló, házi dolgozat) elvégzésére minimum egy hét rendelkezésre álló időt kell biztosítani.

 

Írásbeli számonkérés

Szempontok

Írásbeli beszámoltatás funkciói, annak típusai szerint (röpdolgozat, záró dolgozat, témazáró dolgozat, mérőteszt, esszé stb.)

Az egyes írásbeli beszámoltatás típusszerinti gyakorisága (Pl.: tanítási óránként, félév és évvégén, tematikus egységek lezárásaként stb.)

Az egyes beszámoltatási típusok rendje (Pl.: röpdolgozat, max. 15 perc, témazáró dolgozat max. 2×45 perc stb.)

Az egyes beszámoltatási formák értékelésben betöltött szerepe (Pl.: röpdolgozat felelet értékű).

Az írásbeli beszámoltatás korlátozása (Pl.: témazáró dolgozat előre bejelentve naponta kettő).

A további szabályozást tartalmazza az iskola elfogadott Pedagógiai programja.

Az iskolai tanév helyi rendje: tanév 2020. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-ig tart.

 

Tanév rendje Időpont
Tanévnyitó ünnepély 2020. szeptember 1.
Szorgalmi idő 2020. szeptember 1 – 2021. június 15.
I. félév 2021. január 22.
Tanulók értesítése az I. félév eredményéről 2021. január 27.
Őszi szünet 2020. október 26 – október 30.
Téli szünet 2020. december 21 – 2020. december 31.
Tavaszi szünet 2021. április 1 – április 6.
Tanévzáró ünnepély 2020. június

 

Szülői értekezletek, fogadóórák 17.00 órától:

Szülői értekezlet 2020. augusztus 31, szeptember 3.
SzMK- értekezlet 2020. október 13.
Fogadóóra 2020. november 10.
Szülői értekezlet 2021. február 2.
Fogadóóra 2021. március 9.
Szülői értekezlet 2021. május 25.

A szülői értekezletek időpontja a fentiektől eltérhet szülői, osztályfőnöki kérésre.

Minden pedagógus egyidejű részvételével 2020. november 10-én és 2021. március 9-én tartunk fogadóórát.

Ettől eltérően a honlapon feltüntetett időpontban minden pedagógus ciklusonként egy alkalommal tart egyéni fogadó órát.

Tanítás nélküli munkanapok:

Időpont Felhasználás
2020. november 10. Pályaorientációs célú nap
2021. január 28. Félévi értekezlet
2021. január 29. Mentálhigiénés program
2021. április 7. DÖK-nap
2021. május 7. Nevelőtestületi kirándulás
2021. június 8. Nevelőtestületi értekezlet

 

Nevelőtestületi értekezletek:

Nevelőtestületi értekezletek Időpont
Alakuló tantestületi értekezlet 2020. augusztus 24.
Tanévnyitó tantestületi értekezlet 2020. augusztus 28.
Őszi nevelési értekezlet 2020. október 6.
Félévi osztályozó értekezlet 2021. január 25.
Félévi értekezlet 2021. január 28.
Tavaszi nevelési értekezlet 2021. március 9.
Nevelőtestületi értekezlet 2021. június 8.
Tanévzáró nevelői értekezlet 2021. június

A nevelőtestület értekezleteit a munkaterv, illetve szükség szerint tartja.

 

Nemzeti ünnepek, iskolai ünnepélyek:

Nemzeti ünnep Iskola ünnepély
Időpontja Helye
1956-os forradalom és szabadságharc 2020. október 22. Budapesti helyszínek
1848-as forradalom és szabadságharc 2021. március 12. imaterem
Iskolai ünnepek
Tanévnyitó ünnepély 2020. szeptember 1. iskola
Vörösmarty megemlékezés 2020. december 1. iskola
Ballagás 2021. június 11. Iskola/imaterem
Tanévzáró ünnepély 2021. június iskola

 

Iskola emléknapok:

Emléknap Megemlékezés
Időpontja Helye/Módja
Iskola 110. születésnapja 2020. szeptember 10. iskola
Európai autómentes nap

Nemzetközi hulladékgyűjtő nap

2020. szeptember 22. iskolarádió
külső helyszínek
Őszi sportnap 2020. szeptember 25. külső helyszín
Világ legnagyobb tanórája 2020. október 5 – 9. iskola
Állatok világnapja 2020. október 2. iskolarádió,

ÖKO-csoport

kiállítás

Aradi vértanúk 2020. október 6. iskolarádió
Vörösmarty-megemlékezés 2020. december 1. iskolarádió
Vörösmarty-nap 2020. december 4. iskola
Adventi forgatag 2020. december 12. iskola, imaterem
Karácsony 2020. december 18. iskolai, osztálykeretben
Magyar kultúra napja 2021. január 22. iskolai rendezvény, imaterem
Téli sportnap 2021. február 1. külső helyszín
Farsang, Valentin nap 2021. február 12. iskola
Digitális témahét 2021. március 22 – 26. iskola
Víz világnapja 2021. március 22. projekt
Költészet napja 2021. április 12. iskolarádió
Fenntarthatósági témahét / Föld napja 2021. április 19 – 23. projekt – témahét
Egészségnap 2021. április 23. iskola projekt
Madarak és fák napja 2021. május 10. iskolarádió, projekt
Trianon emléknap 2021. június 4. iskolarádió, külső helyszín

 

 

Tanév rendjéhez tartozó fontosabb események időpontja:

Megnevezés Időpont
Pályaorientációs mérés 8. évfolyam 2020. szeptember21-október 12.
NETFIT Tanulók fizikai állapotának felmérése 5-8. évf. 2021. január-május
Országos nyelvi mérés 6. és 8. évf. 2021. május 19.
Országos kompetenciamérés 6. és 8. évf. 2021. május 26.

KIR közzétételi lista