Különös közzétételi lista

Az iskolai tanév helyi rendje >>>

Tanév megnevezése: 2019/2020.

Vezetés

Kovács Ilona                          intézményvezető                    magyar, történelem

közoktatásvezető

szaktanácsadó, mesterpedagógus

Némethné Márk Julianna      intézményvezető-helyettes    testnevelés, mozgásterápia

munkaközösség-vezető

 

Tanítók, tanárok

Auschné Radnai Judit                        6.a osztályfőnök, angol, tanulószoba

Bálind István                                      rajz

Czuppon Zsolt                                   5.a osztályfőnök, informatika, technika

Cseriné Pataki Ildikó                         7.a osztályfőnök, magyar, történelem, dráma, munkaközösség-vezető

Gabonyi Zsuzsanna                           3.a osztályfőnök, tanító

Horváthné Halász Eszter                   ének, történelem, etika

Juhászné Terdik Krisztina                 matematika, fizika, táblajáték, munkaközösség-vezető

Krutyko Jelena                                  angol

Margittai Judit                                    4.a tanító, néptánc

Máthéné Fekete Klaudia                    2.a tanító

Miklósvölgyiné Szabó Andrea          2.a osztályfőnök, tanító

Murguly Józsefné                              8.a osztályfőnök, matematika, testnevelés

Pelkáné Hoffer Olga                          1.a tanító

Péterfi Judit                                       3.a tanító

Stefancsik Gergely                            biológia, kémia

Tóth Andrea                                       napközi

Vinczéné Balogh Anikó                    4.a osztályfőnök, tanító

Wisinszky Alexandra                        1.a osztályfőnök, tanító, munkaközösség-vezető

 

 

Oktató-nevelő munkát segítők

Tárnokné Major Krisztina                 könyvtáros tanító

Boncsérné Kéri Katalin                     iskolapszichológus

 

Orbányi Magdolna                             iskolatitkár

Folberth Tamás                                  rendszergazda

 

 

Iskolában feladatot ellátó utazó gyógypedagógus

Csörgő Anita                                      gyógypedagógus

Palásti Maya                                      gyógypedagógus

 

Tartós távollévők

Telekesi – Tóth Brigitta                    testnevelő

 

Az intézmény pedagógusai a munkatervben meghatározott napokon tartják fogadóóráikat.

Ettől eltérő megbeszélésre csak a pedagógussal történt előzetes egyeztetés után kerülhet sor.

 

Az intézmény pedagógusainak elérhetősége:

Tanári: 312-78-11/ 19 mellék, vagy a tanárit kell kérni

(A pedagógusok munkaidejükben csak korlátozott időtartamban tartózkodnak a tanáriban.)

Email: vmai@vmai.hu

A pedagógusok saját döntésük alapján egyéb magánelérhetőségüket is megadhatják.

 

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások1   Végzettség, szakképzettség
Tanítók 8 fő 1 fő főiskola, tanító, rajz, pedagógia spec.k.

1 fő főiskola, tanító, magyar spec.k.

1 fő főiskola, tanító, technika spec.k.

1 fő tanító, főiskola, közl. ref. spec.k.

2 fő tanító, főiskola, rajz spec.k.

1 fő főiskola, tanító, testnevelés spec.k., folyamatban

1 fő főiskola tanító folyamatban

Magyar nyelv és irodalom 2 fő 2 fő főiskola magyar-történelem szak
Matematika 2 fő 1 fő főiskola matematika – fizika szak

1 fő főiskola matematika-testnevelés szak

Történelem 3 fő 1 fő főiskola magyar – történelem szak, egyetem történelem szak, közoktatásvez. szakvizsga, szaktanácsadó – mesterpedagógus

1 fő főiskola magyar – történelem szak

1 fő főiskola ének – történelem szak

Angol nyelv 2 fő 1 fő főiskola angol-orosz szak

1 fő egyetem angol szak

Fizika 1 fő 1 fő főiskola matematika – fizika szak
Kémia 1 fő 1 fő főiskola biológus
Biológia 1 fő 1 fő főiskola biológus
Földrajz
Természetismeret 1 fő 1 fő főiskola matematika – fizika szak H
Technika 1 fő 1 fő főiskola technika.
Rajz 1 fő 1 fő egyetem rajz szak
Ének 1 fő 1 fő főiskola ének – történelem szak
Testnevelés 2 fő 1 fő egyetem testnevelés, gyógytestnevelés, Alapozó terápia

1 fő főiskola matematika-testnevelés szak

Mozgásterápia 1 fő 1 fő egyetem testnevelés, gyógytestnevelés, Alapozó terápia
Néptánc 1 fő 1 fő alapfokú néptánc oktató, főiskola művelődésszervező szak, tanító folyamatban
Erkölcstan 2 fő 1 fő főiskola tanító, erkölcstan tkp.

1 fő főiskola, ének – történelem szak erkölcstan tkp.

Napközi foglalkozás 5 – 6. évf. 1 fő 1 fő főiskola pedagógia szakos nevelő, középfokú könyvtáros
Tanulószoba 7-8. évf. 2 fő 1 fő főiskola angol-orosz szak

1 fő egyetem angol szak

Nevelő – Oktató munkát segítők 11 fő Végzettség, szakképzettség
Könyvtáros 1 fő 1 fő főiskola tanító, közművelődés spec.koll., OKJ könyvtáros asszisztens
Iskolapszichológus 1 fő 1 fő egyetem pszichológus

 

 

Gazdasági – Ügyviteli dolgozók 3 fő Végzettség, szakképzettség
Iskolatitkár 1 fő 1 fő középiskola, külker. szakirányú kp fokú
Rendszergazda 1 fő 1 fő felsőfokú oktatásinformatikus
Ügyviteli dolgozó 1 fő 1 fő középiskola

 

1A feltüntetett pedagógusok száma több mint az alkalmazottak száma, mert minden pedagógus a tanított tárgyak szerint van feltüntetve.

 

 

Tanulócsoportok:

Tanulócsoport megnevezése Képzési típus Tanuló

létszám

Számított létszám
1. 1. a. Integrált osztály – MAPPA – program 15 15
2. 2. a Integrált osztály – MAPPA – program 18 19
3. 3. a Integrált osztály – MAPPA – program 19 22
4. 4. a Integrált osztály – MAPPA – program 15 16
5. 5.a Integrált osztály – MAPPA – program 18 21
6. 6. a Integrált osztály – MAPPA – program 17 20
7. 7. a Integrált osztály – MAPPA – program 16 18
9. 8. a Integrált osztály – MAPPA – program 11 13
Tanulólétszám 129 fő 144 fő

 

Iskolánkban idegen nyelvként angol nyelvet tanítunk.

 

Lemorzsolódás:

Megnevezés Évfolyam 2018/2019. tanév

Megjegyzés
Évismétlők 1. 5 3 fő hiányzás miatt

2 fő szülő kérésére évet ismétel

2.

 

4

 

1 fő nyelvi nehézsége miatt értékelhetetlen

3 fő hiányzás miatt

3.

 

5

 

1 fő hiányzás miatt

2 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

2 fő megbukott

4. 3 3 fő hiányzás miatt
5.

 

6

 

4 fő hiányzás miatt

1 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

1 fő megbukott

6.

 

3

 

2 fő osztályozóvizsgán nem jelent meg

1 fő hiányzás miatt

7.

 

7

 

5 fő osztályozó vizsgán nem jelent meg

2 fő hiányzás miatt

Ebből hiányzásai miatt nem osztályozható 1. 3

1

3 nem lép tovább

szülő kérésére évet ismétel másik iskolában

2. 3 3 nem lép tovább
3. 1 1 nem lép tovább
4. 4 3 nem lép tovább
5. 4 4 nem lép tovább
6. 4 4 nem lép tovább
7. 2 2 nem lép tovább
Tanuló jogviszonya megszűnt tanévvégén 6.

7.

1

4

A tanulók betöltötték 16. életévüket, így tanulmányuk ebben az iskolatípusban megszűnt.

 

Továbbtanulás:

Megnevezés

Évfolyam

2017/2018. tanév 2018/2019. tanév
Nyolcosztályos gimnázium 0 0
Hatosztályos gimnázium 0 0
Gimnázium 0 4
Szakgimnázium 0 8
Szakközépiskola 3 7
Szakiskola 4

 

Továbbtanulók után-követése:

A középiskoláktól nem illetve elenyésző számban kapunk visszajelzést tanulóinkról, így a rendelkezésünkre álló adatok mennyisége nem elegendő.

 

Országos-mérés értékelés eredményei

Megtekinthető az alábbi linkeken:

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=034904

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=034904&th=1

 

Tanórán kívüli programok (ingyenesen igénybe vehető közoktatási szolgáltatások)

Foglalkozások megnevezése  
Szakkörök felsorolása Zöldsziget, kerámia, rajz, technika
Felvételi előkészítő matematika, magyar
Nyelvi verseny előkészítő Jane Haining Angol Nyelvi Emlékversenyre előkészítő
Korrepetálás minden elméleti tantárgyból
Kompetencia fejlesztő foglalkozás 1-7. évfolyamok számára
Magyar nyelvi fejlesztés alsó és felső tagozaton külön csoportban kizárólag az idegen ajkú tanulók számára
Napközi 1 csoport 5-6. osztály
Tanulószoba 1 csoport 7-8. osztály
Sportkörök tömegsport

 

Iskolánkban minden gyerekeknek szervezett szakkör, korrepetálás, tehetséggondozó és sport program ingyenes.

 

Hétvégi házi feladat és írásbeli dolgozatok szabályai

A házi feladatok mennyisége és tartalma évfolyamonként változik.

Szempontok:

Egyénileg a tanuló képes legyen megoldani

Az időráfordítás ne haladja meg pl. első évfolyamon a 30 percet, 7-8. évfolyamon a 90 percet.

Az írásbeli feladatok mennyisége ellenőrizhető legyen a tanítási óra elején.

A szünetek idejére több házi feladat nem adható.

Egyéni feladatok (kielőadás, beszámoló, házi dolgozat) elvégzésére minimum egy hét rendelkezésre álló időt kell biztosítani.

 

Írásbeli számonkérés

Szempontok

Írásbeli beszámoltatás funkciói, annak típusai szerint (röpdolgozat, záró dolgozat, témazáró dolgozat, mérőteszt, esszé stb.)

Az egyes írásbeli beszámoltatás típusszerinti gyakorisága (Pl.: tanítási óránként, félév és évvégén, tematikus egységek lezárásaként stb.)

Az egyes beszámoltatási típusok rendje (Pl.: röpdolgozat, max. 15 perc, témazáró dolgozat max. 2×45 perc stb.)

Az egyes beszámoltatási formák értékelésben betöltött szerepe (Pl.: röpdolgozat felelet értékű).

Az írásbeli beszámoltatás korlátozása (Pl.: témazáró dolgozat előre bejelentve naponta kettő).

A további szabályozást tartalmazza az iskola elfogadott Pedagógiai programja.

Az iskolai tanév helyi rendje: tanév 2019. szeptember 1-jétől 2020. augusztus 31-ig tart.

 

Tanév rendje Időpont
Tanévnyitó ünnepély 2019. szeptember 2.
Szorgalmi idő 2019. szeptember 2 – 2020. június 15.
I. félév 2020. január 24.
Tanulók értesítése az I. félév eredményéről 2020. január 31.
Őszi szünet 2019. október 28 – október 31.
Téli szünet 2019. december 23 – 2020. január 3.
Tavaszi szünet 2020. április 9 – április 14.
Tanévzáró ünnepély 2020. június

 

Szülői értekezletek, fogadóórák 17.00 órától:

Szülői értekezlet 2019. szeptember 3., szeptember 10.
SzMK- értekezlet 2019. október 8.
Fogadóóra 2019. október 8.

2019. november 12.

2019. december 10.

2020. január 7. – megbeszélés alapján

Szülői értekezlet 2020. február 4.
Fogadóóra 2020. március 3.

2020. április 7.

2020. május 5. – megbeszélés alapján

Szülői értekezlet 2020. május 26.

A szülői értekezletek időpontja a fentiektől eltérhet szülői, osztályfőnöki kérésre.

 

Tanítás nélküli munkanapok:

Időpont Felhasználás
2019. december 20. Mentálhigiénés program
2020. január 31. Félévi értekezlet
2020. március 27. Pályaorientációs célú nap
2020. április 15. DÖK-nap
2020. május 4. Nevelőtestületi kirándulás
2020. június 9. Nevelőtestületi értekezlet

 

Nevelőtestületi értekezletek:

Nevelőtestületi értekezletek Időpont
Alakuló tantestületi értekezlet 2019. augusztus 23.
Tanévnyitó tantestületi értekezlet 2019. augusztus 28.
Őszi nevelési értekezlet 2019. október 8.
Félévi osztályozó értekezlet 2020. január 28.
Félévi értekezlet 2020. január 31.
Tavaszi nevelési értekezlet 2020. április 7.
Nevelőtestületi értekezlet 2020. június 9.
Tanévzáró nevelői értekezlet 2020. június

A nevelőtestület értekezleteit a munkaterv, illetve szükség szerint tartja.

 

Nemzeti ünnepek, iskolai ünnepélyek:

Nemzeti ünnep Iskola ünnepély
Időpontja Helye
1956-os forradalom és szabadságharc 2019. október 22. Budapesti helyszínek
1848-as forradalom és szabadságharc 2020. március 13. imaterem
Iskolai ünnepek
Tanévnyitó ünnepély 2019. szeptember 2. iskola
Vörösmarty megemlékezés 2019. december 2. iskola
Ballagás 2020. június 12. Iskola/imaterem
Tanévzáró ünnepély 2020. június iskola

 

Iskola emléknapok:

Emléknap Megemlékezés
Időpontja Helye/Módja
Európai autómentes nap

Nemzetközi hulladékgyűjtő nap

2019. szeptember 20. iskolarádió
külső helyszínek
Őszi sportnap 2019. szeptember 27. külső helyszín
Világ legnagyobb tanórája 2019. szeptember 30 – október 4. iskola
Állatok világnapja 2019. október 4. iskolarádió,

ÖKO-csoport

kiállítás

Aradi vértanúk 2019. október 7. iskolarádió
Projekt kirándulás 2019. október 17. Százhalombatta
Egészségnap 2019. november 20. iskola
Vörösmarty-megemlékezés 2019. december 2. iskolarádió
Vörösmarty-nap

Családi sportnap

2019. december 7. iskola
Adventi forgatag 2019. december 14. iskola, imaterem
Karácsony 2019. december 19. iskolai, osztálykeretben
Magyar kultúra napja 2020. január 22. iskolai rendezvény, imaterem
Téli sportnap 2020. február 3. külső helyszín
Farsang, Valentin nap 2020. február 14. iskola
Digitális témahét 2020. március 23 – 27. iskola
Víz világnapja 2020. március 23. projekt
Költészet napja 2020. április 7. iskolarádió
Fenntarthatósági témahét / Föld napja 2020. április 20 – 24. projekt – témahét
Madarak és fák napja 2020. május 10. iskolarádió, projekt
Trianon emléknap 2020. június 4. iskolarádió

 

Tanév rendjéhez tartozó fontosabb események időpontja:

Megnevezés Időpont
NETFIT Tanulók fizikai állapotának felmérése 5-8. évf. 2020. január-június
Országos nyelvi mérés 6. és 8. évf. 2020. május 20.
Országos kompetenciamérés 6. és 8. évf. 2020. május 27.