MAPPA

Informatikai szakág

 A „MAPPA Művészetpedagógiai és Informatikai program” tematikája több helyen kapcsolódik. A digitális kompetencia elmélyítéséhez szorosan kötődnek a vizuális kommunikációs feladatok.

Fekete Enikő – Erdő nyúllal 2. osztály

A munkafolyamatok informatikai alapokra helyezése egyre erősödő tendencia, amely előrevetíti az informatikai képzés többlépcsős modelljének szükségességét is. Az informatikai jellegű képzettség az egyik legerősebb piacképességet jelenti, és egyre inkább azt fogja jelenteni.

Mivel az informatikai nyelv és lehetőségrendszer elsajátítása épp az a terület, ahol a korai életszakasz fogékonysága kiválóan használható, az alsó osztályokban indított tagozat életre szóló piacképes képzettséget tesz lehetővé. A gyerekek az informatikát, mint nyelvet sajátítják el, az egymásra épülő tananyagokkal pedig stabil és alkalmazható tudást nyernek.

Az iskolába lépő 6-7 éves gyerekek számára fontos, hogy a számítógéppel milyen körülmények között találkoznak. Informatikai tudásuk megalapozása, majd bővítése, rendszerezése egyértelműen az iskola feladata, ha a találkozás motiváló és sikeres, akkor a lehetőségei megsokszorozódnak.

Erdei Marcell – Halcsalád 2. osztály

Ez a korai életszakaszban elindított képzés olyan biztosítékot jelentene a kerület hátrányos szociális helyzetű gyermekei számára, amely megtartja őket az életkorral egyre erősödő tanulási nehézségek, motiválatlanság közepette is.

Ezen kívül az informatika olyan kivételes terület, amelyhez a gyerekek bizalommal és érdeklődéssel közelítenek, hiszen mindennapjaik szórakozást jelentő szeglete is egyben. Az informatikai oktatás során észrevétlenül tanul meg tanulni, együttműködni, csoportosan alkotni, felfedezi saját, az ismeretszerzésre irányuló természetes igényét. Azok a gyermekek, akik tanulási vagy motivációs problémával küzdenek, az informatikai tagozat segítségével megoldást találhatnak, és nem utolsó szempontként identitást, jövőképet, magabiztosságot kaphatnak.

Az iskola a szabadon választható órakeret terhére kelti életre az informatika tantárgyat. A MAPPA – INFORMATIKA a kerületben kuriózum és a szociális-társadalmi mutatók jelentős javulását hozó lehetőség.

Konkrétabban:

Az 1. – 3. osztályokban a gyerekek az egér, a billentyűzet használatát tanulják meg, felismerik a számítógépes asztal ikonjait, internetes oldalak kedves tanító programjait játsszák, a Manó oktató CD sorozat korosztálynak megfelelő feladatait oldják meg és megismerkednek a Paint, az Imagine, a Microsoft Office PowerPoint és Microsoft Office Word programok alapvető lehetőségeivel.

Smak Milán – Fák és cserjék 3. osztály

A 4. – 8. osztályokban pedig az ECDL számítógépes vizsga követelményei szerint tanulnak elméleti ismereteket, az operációs rendszer használatát, szövegszerkesztő, diakészítő, táblázatkezelő, ismereteket valamint képszerkesztést. Reményeink szerint a legügyesebb tanulók képesek lesznek a vizsga legtöbb modulját teljesíteni.

Művészeti szakág

Iskolánk a művészetoktatás eszközeivel a készségfejlesztést, személyiségformálást és az ismeretek gazdagítását helyezi előtérbe. Különböző művészeti ágakban biztosítjuk tanulóinknak az alapkészségek elsajátítását. Szeretetteljes légkörben inspiráljuk a tanulók értelmi, érzelmi és lelki fejlődését.

”A hangya futkos, apró léptei
Alig mutatnak járást, és halad…”
(Vörösmarty: Csongor és Tünde)

ALAPELVEK:
–    sokoldalú személyiségfejlesztés
–    tevékenységközpontú és sikerorientált oktatás
–    alkotófolyamatok során történő differenciált képességfejlesztés

Kerámiaszakkör

Rajzforgó

 CÉLOK:
–    különböző művészeti ágak felé való nyitottság
–    környezetével harmóniában élő személyiség formálása
–    a tapasztaláson alapuló kitartó munka és kreatív önkifejezés összhangja
–    a tanulók problémamegoldó képességének fejlesztése
–    gyermekközpontú szemlélet
–    a kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozása
–    a néphagyomány megismerése, tisztelete
SPECIÁLIS KOMPETENCIÁK:
–    esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség kialakítása
–    a környezet- és tárgykultúra életkori sajátosságoknak megfelelő szintű ismerete
–    másokkal való együttműködés képessége, érzelmi- társas intelligencia fejlesztése
–    kreatív, tapasztalati, alkotói magatartás kialakítása

FELADATOK:
1. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:
–    A program segíti a különböző képességű gyermekek differenciált képességfejlesztését (felzárkóztatás és tehetséggondozás).
–    Épít a tanulók érdeklődésére, tudásvágyára, tapasztalatára és a sikeres munka örömét nyújtja.
–    Kialakítja a reális énképet és fejleszti az önismeretet.
–    Mélyíti a kreatív gondolkodást és az esztétikai érzékenységet.
–    Segíti a pozitív magatartásformák és viselkedési normák kialakulását.

 1. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:
  –    A művészeti csoportfoglalkozások során kialakul az együttgondolkodás, a kölcsönös bizalom és tisztelet, mások munkájának a megbecsülése.
  –    A közönség előtti szereplés és közös alkotói folyamatok hozzájárulnak a kommunikációs készség és tolarencia fejlesztéséhez.
  –    Jeles napjaink, ünnepeink, népművészeti hagyományaink megismerésével nő a nemzeti kultúránk iránti tisztelet.
  –    A közös alkotás és közös siker közösségkovácsoló élmény.
  3. A tehetséggondozás és képességfejlesztés feladatai:
  –    A játékos, alkotó légkör megteremtése és a motiváló feladatok nagy segítséget nyújtanak az átlagos és tanulási problémákkal küzdő tanulóknak.
  –    A komplex feladatok és projektek egyszerre több készség és képesség fejlesztését szolgálják a tehetséges tanulók esetében is.
  –    Kutató és felfedező, kérdezni tudó és kérdezni engedő kooperatív foglalkozásokkal lehetővé tesszük az egyéni alkotóutak bejárását.
  –    Az iskolánk nyitottságával biztosítjuk a külső tanulás lehetőségét (színház- és múzeumlátogatások, fellépések, versenyek, pályázatok).
  –    A programot kiegészítik a délutáni szakköri foglalkozások és egyéb tanórán kívüli tevékenységek (iskolai kézműves játszóház, MUS-E rendezvények).
 1. Esélyegyenlőség megteremtésével kapcsolatos lehetőségek:
  –    Projektmódszerünk teret ad az eltérő szintű és irányú képességeknek. Sokoldalú tevékenységet kínál, amelyek közül mindenki érdeklődése szerint választhat. A tanulók azonos esélyeit a különböző képességek felszínre hozásával biztosítjuk.
  –    A kognitív képességek fejlesztése mellett sajátos jellegűek (művészi, kostruáló, szervezési) is helyet kapnak.
  5. Ökoiskolai környezetvédelem:
  –    A környezettudatosság beillesztése a művészeti órákba.
  –    A természet megjelenítése a kézműves feladatokban, a múlt népművészeti értékeinek beépítése a jelen tárgyalkotó tevékenységébe.
  –    A természet közvetlen megfigyelése, védelme (séta, kirándulás,  erdei iskola).
  –    Anyag és energiatakarékosság.

 A MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKASZAI:
Az alapfokú művészeti iskolák koncepciójából átvett szakaszok szerint dolgozunk.
•    bevezető szakasz (1-2. évfolyam)
•    kezdő szakasz (3-4. évfolyam)
•    alapozó szakasz (5-6. évfolyam)
•    fejlesztő szakasz (7-8. évfolyam)

1.    BEVEZETŐ SZAKASZ (1-2. évfolyam)

A bevezető szakasz két alapvető célt szolgál: az örömteli alkotás megismerését és a művészetorientáltság megalapozását. Az óvodából iskolába való átmenet megkönnyítése alapvető feladatunk. A gyermek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva segítse elsősorban a megismerést, megtapasztalást és az alkotást örömét.
Speciális eszközök: kíváncsiság, motiváció.
A különböző művészeti ágak megismerése és saját környezetének kultúrájával való foglalkozás fejleszti a szociális érzékenységet. A különböző alkotási lehetőségek tevőleges kipróbálása hozzájárul az énkép és koncentrálóképesség kialakulásához.

2.    KEZDŐ SZAKASZ (3-4. évfolyam)

Ebben a szakaszban növekedhet az elvontabb kommunikációra épülő művészeti feladatok egysége, ösztönözve a tanulókat az egyre céltudatosabb alkotótevékenységre (előadói, tárgykészítő, táncművészeti és zenei).

 1. ALAPOZÓ SZAKASZ (5-6. évfolyam)Az alapozó szakaszban fontos cél az előző (bevezető és kezdő) szakaszok közvetlen tapasztalásával szerzett ismeretek tudatosítása. Kiemelten kell foglalkozni a mai vizuális és kommunikációs környezettel. Biztosítani kell a művészetekkel történő élményszerű találkozást.
 1. FEJLESZTŐ SZAKASZ (7-8. évfolyam)Ezt a korosztályt egyre inkább a konstruáló, tárgyalkotó tevékenységek és közös foglalkozások érdeklik. A kooperatív csoportmunkát előtérbe helyező módszerek alkalmazásával erősödik az alkalmazkodóképesség, önismeret és tolerancia. A több tervező és kommunikációs feladat egyben a pályaorientációt is elősegítheti.A délelőtti oktatásban továbbra is önálló tantárgyként szerepel alsó tagozaton a Rajz- és vizuális kultúra, a Technika- és életvitel és a Néptánc.
  Ezek kötelező óraszámán felül beépül a választható óraszámok terhére kötelező jelleggel a MUS-E program és a kézműves képzés, heti 1-1 órában. A programot kiegészítik heti 1 kötelező órában a délutáni művészeti szakkörök.
  1-2. évfolyam: „Mesterségcsipegető” (bevezető szakasz)
  3-4. évfolyam: Bábszakkör (kezdő szakasz)
  Választható alsós szakkörök is kapcsolódnak a művészetpedagógiai programhoz (kerámia, informatika, népismeret).
  A felső tagozatos tanulóink Színjátszó szakkörön és a rajzórák kiteljesedését szolgáló kerámia szakköri speciális műhelymunkán vehetnek részt.

  A művészeti oktatás már régen túllépett a rajz és technika tantárgyak keretén. Iskolánkban beindítottunk egy olyan művészetpedagógiai programot, ahol az alkotó gyermek és a művészet a főszereplő.

„Egy dolgunk van a világban, művésznek
maradni, miközben felnőtté válunk,
mert minden gyermek művész!”
(Pablo Picasso)